Dáng đứng Bến Tre
DÁNG ĐỨNG BẾN TRE(Ảnh:"Có phải người còn đó, là con gái của Bến Tre, năm xưa đi trong đạn lửa...").Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gióCó phải người còn đó là con gái của Bến TreCon gái của Bến TreNăm xưa đi trong đạn lửa, đi như nước lũ tràn về.Ôi những con người làm nên đồng khởiƠi, những cây dừa để lại cho ta bóng quêƠi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến TreƠi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre.Mỗi lúc đi xa dừa ơi ta nhớ lắm ngheVườn trái trái xum xuê, biển khơi tôm cá đầy gheNhớ con sông dài Hàm Luông bến ta quen ghéLại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng Bến TreLại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng Bến Tre.