Anh thương binh trên đồng lúa Bình Minh
Bế Kiến Quốc