Vào chùa

VÀO CHÙA

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Hải Xuân
***************************

 

Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào,
Đôi người đàn là đôi em lý, lý em hát,
Bớ song tính bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.

Vào chùa chùa mượn chiếu í ơ ớ ơ chiếu chùa ra á ra em ngồi,
Đôi người đàn là đôi em lý, lý em hát,
Bớ song tính bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.

Vào chùa chùa mượn ấm í ơ ớ ơ ấm chùa ra á em pha trà,
Đôi người đàn là đôi em lý, lý em hát,
Bớ song tính bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.

Vào chùa chùa mượn đĩa í ơ ớ ơ đĩa chùa ra á em têm giầu,
Đôi người đàn là đôi em lý, lý em hát,
Bớ song tính bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ chùa là em đi vào chùa.

Vào chùa tay em thắp í ơ ớ ơ thắp tuần hương á em lên đèn,
Đôi người cầu là đôi em khấn,khấn em vái,
Bớ song tính bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình,
tình tinh hỡi lính tinh ơi ơ ờ cầu là em đi khẩn cầu.

 

Bình luận (1)

  1. Vũ Đăng Dũng

    Mừng ngày lễ Phật đản năm 2018 - Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018.