Như ruộng năm sào

NHƯ RUỘNG NĂM SÀO

Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Trình bày: Hải Xuân-Tốp nữ Đoàn DCQH Bắc Ninh

******************************

Như ứ ư ruộng song bên là á a năm sào là anh rằng Hai ơi.

Như ứ ư ruộng song bên là á a năm sào.

Ai í ì, ai cấy bớ mần răng đi cho người gặt ứ hừ.

Em í ì, em cấy bớ mần răng đi cho người gặt ứ hừ.

Em í i đi song bên là á a qua bờ là anh rằng Ba ơi,

Em í i đi song bên là á a qua bờ.

Em í ì, em ngắt í i la ấy hư, ấy hự ứ hừ một bông.

Em dứt í i la ấy hư, ấy hự ứ hừ một bông.

Dé lúa song bên là á a vàng vàng là anh rằng Tư ơi,

Dé lúa song bên là á a vàng vàng.

Nấu í ì, nấu cơm bớ mần răng đi cho càng dẻo í hì.

Nấu í ì, nấu cơm bớ mần răng đi cho càng dẻo í hì.

Cái í i hoa song bên là á a sói vàng là, anh rằng Năm i ơi,

Cái í i hoa song bên là á a sói vàng.

Càng í ì, càng héo í i la ấy hư ấy hự ừ hừ càng thơm.

Càng úa í i la ấy hư, ấy hự ứ hừ càng thơm.

 

Lời thơ:
Như ruộng năm sào,
Ai cấy người gặt, em đi qua bờ,
Em ngắt một bông.
Dé lúa vàng vàng nấu cơm càng dẻo.
Cái hoa sói vàng càng úa càng thơm

 

Bình luận (0)