Mời trầu mời nước

MỜI TRẦU MỜI NƯỚC

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Hải Xuân Tốp nữ Đoàn DCQH Bắc Ninh
***********************Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự ư nhà.
Đốt than ớ ơ dậu mà quạt nước mấy pha trà
mời người xơi là chén có a trà này.
Quý vậy ơ quý vậy đôi người ơi.i hi
Mỗi người là người xơi mỗi chén ấy
cho em í i vui lòng là em í i muốn cho
Sông cạn í ơ sông cạn í ơ đất liền.
Để em ớ ơ dậu mà đi lại mấy kẻo phiền
là đò giang là em í i vào chùa.
Thấy chứ í ơ thấy chữ Linh À Nhang.i i
Gần chùa là chùa chả bén mấy duyên hương í ơ
chút nào là sáng có à giăng xuông,
sáng í cả ơ sáng í cả i ơ vườn đào.
Ba bốn người là người ngồi đấy mấy người
nào là còn không là có ới à nên chăng?
Xe sợi í ơ xe sợi ơ chỉ hồng
Nghỉ tay a em nâng cái cơi có đựng i a giầu
Mắt em nhìn, nhìn em liếc, liếc em trao cái cơi có đựng i a giầu
Giầu têm a ới a hư ờ là cánh phượng cùng rằng là dâng lên
Dâng ơ à lên là lên em mời người i i a á à người ư hư ứ hự người ơi
Ai ơi nay có thấu, người ơi nay có nhớ ơ hơ chăng,
chăng là đến chúng em chăng?
Ai ơi nay có thấu người ơi nay có nhớ ơ hơ chăng,
chăng là đến chúng em chăng?
Ư hư ư hự hời hư….

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  MỜI TRẦU MỜI NƯỚC
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Hải Xuân Tốp nữ Đoàn DCQH Bắc Ninh
  ***********************

  Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự ư nhà.
  Đốt than ớ ơ dậu mà quạt nước mấy pha trà
  mời người xơi là chén có a trà này.
  Quý vậy ơ quý vậy đôi người ơi.i hi
  Mỗi người là người xơi mỗi chén ấy
  cho em í i vui lòng là em í i muốn cho
  Sông cạn í ơ sông cạn í ơ đất liền.
  Để em ớ ơ dậu mà đi lại mấy kẻo phiền
  là đò giang là em í i vào chùa.
  Thấy chứ í ơ thấy chữ Linh À Nhang.i i
  Gần chùa là chùa chả bén mấy duyên hương í ơ
  chút nào là sáng có à giăng xuông,
  sáng í cả ơ sáng í cả i ơ vườn đào.
  Ba bốn người là người ngồi đấy mấy người
  nào là còn không là có ới à nên chăng?
  Xe sợi í ơ xe sợi ơ chỉ hồng
  Nghỉ tay a em nâng cái cơi có đựng i a giầu
  Mắt em nhìn, nhìn em liếc, liếc em trao cái cơi có đựng i a giầu
  Giầu têm a ới a hư ờ là cánh phượng cùng rằng là dâng lên
  Dâng ơ à lên là lên em mời người i i a á à người ư hư ứ hự người ơi
  Ai ơi nay có thấu, người ơi nay có nhớ ơ hơ chăng,
  chăng là đến chúng em chăng?
  Ai ơi nay có thấu người ơi nay có nhớ ơ hơ chăng,
  chăng là đến chúng em chăng?
  Ư hư ư hự hời hư….