Mời trầu mời nước
MỜI TRẦU MỜI NƯỚC Dân ca Quan họ Bắc Ninh Trình bày: Hải Xuân Tốp nữ Đoàn DCQH Bắc Ninh ***********************Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự ư nhà.Đốt than ớ ơ dậu mà quạt nước mấy pha tràmời người xơi là chén có a trà này.Quý vậy ơ quý vậy đôi người ơi.i hiMỗi người là người xơi mỗi chén ấycho em í i vui lòng là em í i muốn choSông cạn í ơ sông cạn í ơ đất liền.Để em ớ ơ dậu mà đi lại mấy kẻo phiềnlà đò giang là em í i vào chùa.Thấy chứ í ơ thấy chữ Linh À Nhang.i iGần chùa là chùa chả bén mấy duyên hương í ơchút nào là sáng có à giăng xuông,sáng í cả ơ sáng í cả i ơ vườn đào.Ba bốn người là người ngồi đấy mấy ngườinào là còn không là có ới à nên chăng?Xe sợi í ơ xe sợi ơ chỉ hồngNghỉ tay a em nâng cái cơi có đựng i a giầuMắt em nhìn, nhìn em liếc, liếc em trao cái cơi có đựng i a giầuGiầu têm a ới a hư ờ là cánh phượng cùng rằng là dâng lênDâng ơ à lên là lên em mời người i i a á à người ư hư ứ hự người ơiAi ơi nay có thấu, người ơi nay có nhớ ơ hơ chăng,chăng là đến chúng em chăng?Ai ơi nay có thấu người ơi nay có nhớ ơ hơ chăng,chăng là đến chúng em chăng?Ư hư ư hự hời hư….