Lệnh ngự

LỆNH NGỰ

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Quỳnh Liên ĐHSP1.
***************************


 
Vẳng tai nghe tang lý tình là nghe lệnh ngự, qua lới nọ như chèo đôi
Bên kia sông tang lý tình là anh đang đứng một mình
Qua lới nọ lới như em mà sang, đứng một mình
Qua lới nọ lới như em mà sang.

Cây  trúc xinh tang lý tình là cây trúc mọc, qua lới nọ như bên đình
Anh Ba xinh tang lý tình là anh Ba đứng một mình qua lớ nọ lới  như cũng là xinh
Đứng một mình qua lới nọ lới như cũng là xinh.

Cây  trúc xinh tang lý tình là cây trúc mọc, qua lới nọ như bên đình.
Anh Tư xinh tang lý tình là anh Tư đứng một mình qua lới nọ lới như cũng là xinh
Đứng  một mình qua lới nọ lới như cũng là xinh.

Cây  trúc xinh  tang lý tình là cây trúc mọc, qua lới nọ lới như bờ ao
Anh Năm xinh tang lý tình là anh Năm đứng nơi nào qua lới nọ lới như cũng là xinh
Đứng nơi nào qua lới nọ lới như cũng là xinh...

 

Bình luận (0)