Bâng khuâng (Lên núi Ba Vì)

BÂNG KHUÂNG (LÊN NÚI BA VÌ)

Quan họ Bắc Ninh
Phối khí: Phạm Ngọc Khôi
Trình bày: Quỳnh Liên ĐHSP1.
***************************

 


Bâng khuâng i í i, nhớ cảnh nhớ i, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ  à người. Này nhớ í ơ ơ ớ ơ nơi, ôi hự hừ, Quan i ì họ mấy ì vội ơ rời thì, chân í i đi, một à a mình lên núi í i Ba hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hơ  à Vì.

Chim kêu hự hừ là vượn hót í ơ ơ quản chi i í ơ, đường i í ơ ơ đường ơ hơ rừng, vì tôi nay a mong bạn, vì tôi nay a nhớ bạn, tình tình hỡi tìnhì, nên i tôi phải đi tìm mà qua trèo non.

Thuyền là thuyền ai  lơ lửng mà bên í hị kia sông i, có lòng hự hừ là đợi khách í ơ hay  không  ơ, hỡi i í ơ hơ thuyền, vì tôi nay a mong bạn, vì tôi nay a nhớ bạn, tình tình hỡi tình, nên i tôi phải i hi đi tìm là qua tới đây.

Người là người ơi người có mà yêu tôi, cho tôi hỏi i í a một nhời là cho tôi hỏi í a một nhời. Đường về nơi Quan họ í ơ hơ cho tôi i í ơ, về i í ơ hơ  cùng, vì tôi nay a mong bạn, vì tôi nay a nhớ bạn, tình tình hỡi tình, nên i tôi phải đi tìm là qua tới đây.

Đi í a lá đi tìm, đi tìm là qua tới đây.

Lời thơ:
Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người,
Nhớ nơi Quan họ vội rời chân đi.
Một mình lên núi Ba Vì,
Chim kêu vượn hót quản chi đường rừng.
Thuyền ai lơ lửng bên sông,
Có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền.
Người ơi, người có yêu tôi,
Đường về Quan họ cho tôi về cùng.
Vì tôi nay mong bạn,
Vì tôi nay nhớ bạn,
Nên tôi phải đi tìm qua tới đây.

 

Bình luận (0)