Nơi nào khó có thanh niên
1. Bạn thanh niên ta ơi,Như cánh chim ngang trời.Vùng bay không biết mỏi,Lên tiếng ca yêu đời.Chúng ta vì đất nước,Phấn đấu cho ngày mai.Vượt gian khổ đi tới,Hướng xã hội đẹp tươi.ĐK1: Nghe tiếng gọi, tâm hồn phơi phới mùa xuân,Chúng ta theo cách mạng, quên mình chiến đấu vì dân.Khi Đảng cần, chúng ta có,Nơi nào khó có thanh niên.Cùng tiến bước lên hỡi các bạn thanh niên!2. Đoàn ta đi xung phong,Vươn cánh tay sẵn sàng.Đời ta nay có Đảng,Như ánh dương soi đường.Quyết tâm vì đất nước,Phấn đấu cho ngày mai.Vượt gian khổ đi tới,Hướng xã hội đẹp tươi.(ĐK1)3. Bạn thanh niên ta ơi,Như cánh chim ngang trời.Rừng xanh đáng ngóng đợi,Nghe bước chân bồi hồi.Chúng ta vì quê mới,Phấn đấu cho ngày mai.Vượt gian khổ đi tới,Hướng xã hội đẹp tươi.ĐK2: Nghe tiếng gọi, núi đồi bỗng biến thành nương,Chúng ta theo cách mạng, đây đường đi lắm tiền phương.Khi Đảng cần, chúng ta có,Nơi nào khó có thanh niên.Cùng tiến bước lên hỡi các bạn thanh niên!4. Đoàn ta đi khai hoang,Đây cánh tay sẵn sàng.Đời ta nay có Đảng,Như ánh dương soi đường.Quyết tâm vì quê mới,Khó mấy không hề lui.Vượt gian khổ đi tới,Hướng xã hội đẹp tươi.(ĐK2)