Hò kiến thiết

Đóng góp: Anh Thư


Hò lên cho dân thêm mạnh

Hò lên thêm lòng kiêu hãnh

Hò lên thêm gánh thêm gồng

Thêm vui vui thêm chim trắng cờ hồng

Ơ ở đây ở đây đời chúng ta xây

Xây dựng xây dựng xây cuộc đời ngày mai

Hò lên cho sông thêm rộng

Hò lên thêm guồng thêm máy

Hò lên thêm cấy thêm cày

Thêm vui cây reo reo với sông Hồng

Ơ ở đây ở đây đời chúng ta xây

Xây dựng xây dựng xây cuộc đời ngày mai

Hò lên cho dân thêm mạnh

Hò lên thêm lòng kiêu hãnh

Hò lên thêm gánh thêm gồng

Thêm vui vui thêm chim trắng cờ hồng

Ơ ở đây ở đây đời chúng ta xây

Xây dựng xây dựng xây cuộc đời ngày mai

Hò lên cho than thêm hồng

Hò lên cho đồng thêm lúa

Hò lên thêm búa thêm liềm

Thêm vui gang reo reo với than hồng

Ơ ở đây ở đây đời chúng ta xây

Xây dựng xây dựng xây cuộc đời ngày mai

Hò lên cho dân thêm mạnh

Hò lên thêm lòng kiêu hãnh

Hò lên thêm gánh thêm gồng

Thêm vui vui sao ... sông Đà.

Bình luận (0)