Đóng nhanh lúa tốt

Bản nhạc

ĐÓNG NHANH LÚA TT

Nhc: Lê Lôi
Th
ơ: Huyn Tâm
Trình bày: H
ồng Liên.
****************************

 

Lúa tháng năm kén tằm vàng óng
Hạt khô giòn đem đóng thuế nông
Thúng đầy anh gánh tôi gồng
Kĩu cà kĩu kịt qua sông qua đò.

Lúa nhiều chiến thắng càng to
Đồn Tây càng đổ câu hò lại vang
Đóng nhanh nhanh khắp xóm làng
Em thách thôn chàng nộp đủ nộp mau.

Thóc vàng muôn hạt như nhau
Chớ mang thóc lép qua cầu gió bay
Thóc lép bay thẹn tay sàng sẩy
Chúng bạn cười vai quẩy thêm đau.

Nắng nhiều sớm nở hoa cau
Đóng nhanh lúa tốt càng mau thắng thù

 

Bình luận (0)