Đoàn Vệ quốc quân
Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi,Dù có gian nguy nhưng lòng không nề,Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi,Ra đi, ra đi thà chết chớ lui.Cờ bay phấp phới ngời màu Lạc Hồng,Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng,Cùng Vệ quốc quân ra đi, ra đi theo hồn sông núiThù bao năm xưa có bao giờ nguôi.Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay,Đoàn quân Việt Nam có hay,Ngày xưa biết bao vị hùng anh,Quyết vì non sông ra tay bao lần,Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao,Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân.Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi,Dù có gian nguy nhưng lòng không nề,Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi,Ra đi, ra đi thà chết chớ lui.