Diệt phát-xit

DIỆT PHÁT XÍT


Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than
Dưới ách quân tham tan đé quốc sài lang
Loài phát xít cướp thóc lúa cướp đời sống dân mình
Nào nhà tù nao trài giam biết bao nhiêu nhục hình.

Đồng bào tuôt gươm vùng lên
Đã đến ngày trả mối thù chung
Diệt phát xít giết bầy chó đê hèn của chúng
Tiến lên nền Dân chủ Cộng hòa.

Dành lại áo cơm tự do
Dưới ánh cờ đỏ ánh vàng sao
Mau mau mau vai kề vai
Không phân già trẻ trai hay gái
Vác súng gươm ta đi lên
Ta tến lên mau diệt quân thù
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam
Ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm
Việt Nam,Việt Nam muôn năm.

Bình luận (0)