Đếm sao

Bản nhạc

ĐẾM SAOMột ông sao sáng hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng
Bốn ông sáng sao
Kìa năm ông sao sáng
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao
Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng
Sáng chiếu muôn ánh vàng
Mười ông sáng sao
Kìa sông Ngân trong sáng
Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao
Đêm thì khắp bốn phương trời

Toàn sao lóng lánh sáng người chiếu xa
Ngày ngày sao sáng giữa sao vàng cờ đỏ em đếm
Kìa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười
Trăm nghìn vạn triệu vô số hằng hà trên nước Việt Nam

Bình luận (0)