Đất nước lắng nghe bước Người về
Năm tháng ấy đất nước còn nô lệ.Từ đau thương chân lý đến nơi nàylà Tổ quốc của người chân đất, là Tổ quốc của người cầm càyTừ nơi đây Người ra đi tìm đường cứu nước.ĐK. Vì độc lập tự do ấm no, vì độc lập tự do hạnh phúc.Tiếng suối reo, hôn nắm đất, nghe bước chân Người về.Mùa thu trái tim Người không còn đập nữa.Đất nước ơi! Biết bao người ngã xuống.Đất nước ơi! Lắng nghe bước Người về -Lắng nghe bước Người về.