Chiến sĩ sông Lô
Hoan hô, hoan hô đoàn chiến sĩ sông Lô,Sông Lô ai hay rằng, đó là mồ chôn lũ thực dân.Đã bao lần, sông Lô gầm thét, chém, chém hết quân sài lang,Đã bao lần, sông Lô gầm réo, giết, giết hết quân hung tàn.Sông Lô ơi, cho ta gửi lời âu yếm,Tới chiến sĩ sông Lô với muôn chiến công huy hoàng,Sông Lô hỡi, đời đời danh mãi còn vang.1-Đây Đoan Hùng với muôn ngàn lời hô xung phong, xung phong,Đây Đoan Hùng với muôn miệng cười thét lập chiến công, lập chiến công,Của người chiến sĩ nâng cao khí chí căm thù,Của người chiến sĩ ra đi rửa hận cuối mùa thu.Bến Bình Ca dân ta đi vì bởi giặc về,Bến Bình Ca dân ta về vì bởi quân ta thề đã đánh giặc tan.Hò khoan (ơ, ớ ơ ơi) chèo đò, dân ta về tới bến Bình Ca,Hò khoan (ơ, ớ ơ ơi) chèo đò, hát khúc hát thanh bình ca.2-Đây sông Gâm hòa âm với dòng Lô quyết tâm, quyết tâm,Đây sông Gâm với Kinh, Thổ, Mường, Mán lập chiến công, lập chiến công,Trường kỳ kháng chiến, sông Lô khét tiếng quân hùng,Trường kỳ kháng chiến, sông Lô chảy, thề quyết thành công.Sóng dòng Lô uy danh vang như sóng Bạch Đằng,Sóng dòng Lô ai đi về hôm sớm hay ban chiều nhắn với cùng ai.Pì noọng ơi (ơ, ớ ơ ơi) vải hừa, sông Lô tràn chiến thắng hò reo,Pì noọng ơi (ơ, ớ ơ ơi) vải hừa, hát khúc ca sông Lô.Chú thích: "Pí noọng ơi vải hừa": Anh chị em ơi chèo đò.