Biển hát chiều nay

Bình luận (1)

  1. Vũ Đăng Dũng

    Phần thể hiện thành công của NS Trung Đức. Phần nhạc dạo làm nhạc hiệu chương trình Nhà nước và pháp luật một thời.