Telemann
Georg Philipp Telemann là một nhà soạn nhạc người Đức thời kì Ba-rốc và là nghệ sĩ sử dụng nhiều nhạc cụ. Sinh tại Magdeburg, ông tự học nhạc và theo học ngành luật ở trường đại học Leipzig.