Lưu Nguyễn
Lưu Nguyễn là bút danh của nhạc sĩ Hoàng Hiệp dùng cho một số tác phẩm trong thời kì chống Mỹ cứu nước. Xin xem thêm mục Nhạc sĩ/Hoàng Hiệp