Long Hưng
Long Hưng là một trong những bút danh của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Xin xem thêm mục Lưu Hữu Phước.