Tháng ba Tây Nguyên
Chuyển soạn Phú Quang - Chỉ huy Trọng Bắng