Yêu nhau ngả nón ra ngồi

Yêu Nhau Ngả Nón Ra Ngồi

Dân ca Quan Họ Bắc Ninh
Trình bày: Phan Huấn

Yêu nhau ngả nón (ối a) ra ngồi (i ì)
Về nhà mẹ cha có hỏi (song song tính ối a song tình)
(Tình rằng này a) hỏi rằng (này) nón đâu.
Chị (rằng) Hai (ớ) ơi... Chị có (a) ra về
Nói dối với mẹ cha rằng
(Chứ) ra chơi ngoài này là nón (ối a) gió bay
Nón để (ối a) làm tin, nón để (ối a) làm duyên...
Chị (rằng) Ba (ớ) ơi..., có (ì) yêu nhau
Tháo nhẫn (ối a) lồng tay (i ì)
Về nhà mẹ cha có hỏi (song song tính ối a song tình)
(Tình rằng này a) hỏi rằng (này) nhẫn đâu.
Chị (rằng) Ba (ớ) ơi... Chị có (a) ra về
Nói dối với mẹ cha rằng
(Chứ) ra chơi ngoài này là nhẫn (ối a) đánh rơi
Nhẫn để (ối a) làm tin, nhẫn để (ối a) làm duyên...

Bình luận (0)