Thảm trần tình

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Đây là làn điệu Trần tình. Đề nghị Ban biên tập bổ sung thông tin này. Xin cảm ơn!