Sở cầu như ý
SỞ CẦU NHƯ ÝDân ca Quan họ cổSở cầu như ý i ì í i, sở nguyện tòng tâm i, nguyện trăm năm i i ì duyên bén sắt ì cầm.Chén í son để lưu nhang la ối hự la có bên ới à mãi mãi í, để có muôn à đời /, từ cổ ố ô linh ơ ố linh tinh a tính tình, là tính tình từ cổ chí kim i í ơ, hự ứ hư hội hừ /.Cả đôi bên i tâm đầu la có bên ới à ý hợp ơ, chén có rượu à quỳnh /, một i hớp í ố ô linh ơ ố linh tinh a tính tình, là tính tình là đã nên say i í ơ, hự ứ hư hội hừ /.Khách í kim lan i Châu Trần la có bên ới à là ngãi i để có đi à tìm /, nguyện i ước ố ô linh ơ ố linh tinh a tính tình, là tính tình nguyện ước ba sinh i í ơ, hự ứ hư hội hừ /.Chiếc í kim thoa gửi vào la có bên ới à cõi ấy í ơ , sợi có xích à thằng /, từ đấy í ố ô linh ơ ố linh tinh a tính tình, là tính tình từ đấy kíp se i í ơ, hỡi đôi ba người là đợi i đén bao giờ.Lời thơ:Sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.Nguyện trăm năm duyên bén săt cầm.Chén son để lưu nhang mãi mãi,Để muôn đời từ cổ chí kim.Cả đôi bên tâm đầu ý hợp,Chén rượu quỳnh một hớp nên say.Khách kim lan Châu Trần là ngãi,Để đi tìm nguỵên ước ba sinh.Chiếc kim thoa gửi vào cõi ấy,Sợi xích thằng từ đấy kíp se.Hỡi đôi ba người đợi đến bao giờ.