Nguyệt gác mái đình

NGUYỆT GÁC MÁI ĐÌNH

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thúy Hường
**********************

Khuya rằng là tình rằng nguyệt gác í a.
Nay có mấy mai nay ở ơ mái đình là chen í á
son là son song bên chưa tản
mà này cũng có á sao tình là đã í ơ la la đã say,
Anh rằng Hai ơi.
Lẩn khuất í là có bong là bóng mây là
tang ố tang tính tang ôi là tình tang.
Lẩn rằng là tình rằng lẩn khuất ơ
nay có mấy bòng nay ơ bóng mây là
mặt sao í là sao song bên thấy mặt
mà này cũng có a giã này, là mới là í là mới yên,
Anh rằng Ba ơi.
Đành tiếng là có bên là bên í thềm
là tang ố tang tính tang ố là tình tang.
Đành rằng là tình rằng đánh tiếng í a,
nay có mấy bên nay ớ bên thềm là trót í a say
là say sóng bên nhau lắm,
mà này cũng có a phải tìm là đến i a là đến nhau,
Anh rằng Tư ơi.
Trăng nước là có một là một mầu là
tang ố tang tính tang ôi là tình tang.
Trăng rằng là tình rằng trăng i nước í ơ
nay có mấy một nay ớ một màu là
gọi í a sao là sao sóng bên cho tình
mà này cũng có a tâng cầu,
là chiêm là là chiêm bao,
Anh rằng Năm ơi.
Đống liễu là có tây là tây đào là tang ố tang à
tính tang ố là tình tang.

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  NGUYỆT GÁC CỬA ĐÌNH
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày: Thúy Hường
  **********************


  Khuya rằng là tình rằng nguyệt gác í a.
  Nay có mấy mai nay ở ơ mái đình là chen í á
  son là son song bên chưa tản
  mà này cũng có á sao tình là đã í ơ la la đã say,
  Anh rằng Hai ơi.
  Lẩn khuất í là có bong là bóng mây là
  tang ố tang tính tang ôi là tình tang.
  Lẩn rằng là tình rằng lẩn khuất ơ
  nay có mấy bòng nay ơ bóng mây là
  mặt sao í là sao song bên thấy mặt
  mà này cũng có a giã này, là mới là í là mới yên,
  Anh rằng Ba ơi.
  Đành tiếng là có bên là bên í thềm
  là tang ố tang tính tang ố là tình tang.
  Đành rằng là tình rằng đánh tiếng í a,
  nay có mấy bên nay ớ bên thềm là trót í a say
  là say sóng bên nhau lắm,
  mà này cũng có a phải tìm là đến i a là đến nhau,
  Anh rằng Tư ơi.
  Trăng nước là có một là một mầu là
  tang ố tang tính tang ôi là tình tang.
  Trăng rằng là tình rằng trăng i nước í ơ
  nay có mấy một nay ớ một màu là
  gọi í a sao là sao sóng bên cho tình
  mà này cũng có a tâng cầu,
  là chiêm là là chiêm bao,
  Anh rằng Năm ơi.
  Đống liễu là có tây là tây đào là tang ố tang à
  tính tang ố là tình tang.