Nguyệt gác mái đình
NGUYỆT GÁC MÁI ĐÌNH Dân ca Quan họ Bắc Ninh Trình bày: Thúy Hường **********************Khuya rằng là tình rằng nguyệt gác í a.Nay có mấy mai nay ở ơ mái đình là chen í áson là son song bên chưa tảnmà này cũng có á sao tình là đã í ơ la la đã say,Anh rằng Hai ơi.Lẩn khuất í là có bong là bóng mây làtang ố tang tính tang ôi là tình tang.Lẩn rằng là tình rằng lẩn khuất ơnay có mấy bòng nay ơ bóng mây làmặt sao í là sao song bên thấy mặtmà này cũng có a giã này, là mới là í là mới yên,Anh rằng Ba ơi.Đành tiếng là có bên là bên í thềmlà tang ố tang tính tang ố là tình tang.Đành rằng là tình rằng đánh tiếng í a,nay có mấy bên nay ớ bên thềm là trót í a saylà say sóng bên nhau lắm,mà này cũng có a phải tìm là đến i a là đến nhau,Anh rằng Tư ơi.Trăng nước là có một là một mầu làtang ố tang tính tang ôi là tình tang.Trăng rằng là tình rằng trăng i nước í ơnay có mấy một nay ớ một màu làgọi í a sao là sao sóng bên cho tìnhmà này cũng có a tâng cầu,là chiêm là là chiêm bao,Anh rằng Năm ơi.Đống liễu là có tây là tây đào là tang ố tang àtính tang ố là tình tang.