Ngồi tựa mạn thuyền

NGỒI TỰA MẠN THUYỀN
Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Lê Thanh.
*****************************

 

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ới ơ thuyền.
là ngồi tựa có a mạn thuyền ấy mấy đêm là đêm hôm qua
Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ới ơ thuyền.
là ngồi tựa có a mạn thuyền.
Trăng in là in mặt nước í ơ cũng có a càng nhìn
là càng nhìn non nước càng xinh.
Hử rằng là hôi hừ
Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ới ơ tình
là sơn thủy có a hữu tình ấy mấy em là em nhác trông ra
Sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ới ơ tình
là sơn thủy có a hữu tình
Thơ ngâm ơ là ngâm ngoài lái í ơ cũng có a rượu bình
là rượu bình giải trí trong khoang.
Hử rằng là hôi hừ
Tay rằng là tay í dạo í ơ có mấy cung ới ơ ơ đàn
là tay dạo có năm cung đàn ấy mấy đôi là đôi í tay em
Tay rằng là tay dạo í ơ có mấy cung ới ơ đàn
là tay dạo có năm cung đàn
Tiếng tơ là tơ tiếng trúc í ơ cũng có a tiếng trầm
là tiếng trầm năn nỉ thiết tha
Làm tài trai… chơi chốn í ơ hà ới a là cầu hà…

 

Bình luận (0)