Nam Nhi

NAM NHI

Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Trình bày: Quang Vinh

**************************

Nam nhi..iii…đứng ở… nhị trên…đời.

Này chơi…ơ…trò, ối hử…hừ……

Là đất mấy lòng…giời, mấy gọi là ý giai
Này ố ai ơi, ông giời đã sinh,

Nam với nữ iớ..đời ở đời,

Này ố ai ơi, ông giời đã sinh,

Nam với nữ i ớ..đời ở đời
Giai tài đây ô ai ơi, là tài gái sắc i ơ,

Để vui chơi là chơi chốn này.

Này ố ai ơi…rồng được gặp mây
Lan với Huệ i ơ, ngày một ngày,

Rồng được gặp mây,

Lan với Huệ i ơ, ngày một ngày

Để em là em thương nhớ i ơ,….

Để biết ngày là ngày nào quen

Này ố ai ơi…con đường giàu sang
Xin chớ..i ớ đừng ngại ngùng,

Con đường giàu sang,

Xin chớ..i ớ đừng ngại ngùng

Để em và ai lội suối..

Để băng rừng là rừng tới đây,

Này ố ai ơi..,,rồng được gặp mây.
Lan với Huệ i ơ, bầy sánh bầy,

Này ố ai ơi..rồng được gặp mây
Lan với Huệ i ơ, bầy sánh bầy

Lời thơ:
Nam nhi đứng ở trên đời
Chơi cho lở đất long giời mới gọi là giai.
Giời sinh nam nữ ở đời,
Giai tài gái sắc vui chơi chốn này.
Rồng gặp, mây lan huệ một ngày,
Để em thương nhớ biết ngày nào quên.
Đường xa xin chớ ngại ngùng,
Vì ai lội suối băng rừng tới đây.
Rồng được gặp mây, lan huệ sánh bầy.

Bình luận (0)