Năm liệu bảy lo

NĂM LIỆU BẢY LO

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thúy Cải – Tốp nữ ĐoànDCQH Bắc Ninh
****************************


Những là năm liệu í i i rằng í i i ơ ở bấy à bấy í a a bấy à bẩy lo à
những là năm liệu bẩy lo í i i ì i.
Lòng em ơ là em thương mến í i i rằng í i iơ ớ đành à đành í a a đành a
đành lòng a đành lòng sang chơi i i i ì i .
Anh hai buông vạt áo í i i rằng í i i ơ ơ em á em i a á em ơ em ra a á anh hai buông áo em ra í i i ì i.”
Để em ơ là em đi i chợ í i i i rằng í i i ơ ở kẻo a kẻo í a ả kẻo a kẻo đà ả kẻo đà chợ trưa í i i ì i.
Chợ trưa rau sẽ í i i rằng í i i ơ ở héo a héo í a a héo ơ héo đi a chợ trưa rau sẽ héo đi í i i
Lấy chi ơ là chi em nuôi mẹ í i I rằng í i i i ơ ở lấy à lấy í a a lấy ơ lấy gì a ả lấy gì nuôi em í i i ì i.

 

Bình luận (1)

  1. Dũng_Hà Bắc
    Dũng_Hà Bắc
    Cách sắp xếp các chương mục của trang này khoa học nhưng đơn giản, dễ sử dụng. Chất lượng tốt.