Lý thiên thai

LÝ THIÊN THAI

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Thu Hồng

Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai
Thấy đôi con chim loan phượng (là) chàng là anh chàng ơi
Mà này cũng có (a) ăn xoài
Mà này cũng có (a) ăn xoài tình tình cây (này) để (ê ê) cây
Lý i i í tang lý tang tình tang
Ố ố ô tình là em mong tình ì i

Chàng buông vạt áo em ra nay em (í i i) ra
Để em là em đi chợ (là) chàng (là) anh chàng ơi
Mà nay cũng có a kẻo đà
Mà nay cũng có a kẻo đà tình tình trưa (này) chợ trưa
Lý i i í tang lý tang tình tang
Ố ố ô tình là em mong tình ì i

Chàng buông vạt áo em ra (này) em … (í i i) ra
Để em là em đi chợ (là) chàng (là) anh chàng ơi
Mà nay cũng có a kẻo đà
Mà nay cũng có a kẻo đà tình tình trưa (này) chợ trưa
Lý i i í tang lý tang tình tang
Ố ố ô tình là em mong tình ì i

Chợ trưa rau sẽ héo đi (này) héo đi
Lấy chi để em nuôi mẹ (là) chàng là anh chàng ơi
Mà này cũng có a lấy gì
Mà này cũng có a lấy gì tình tình em (này) nuôi em
Lý i i í tang lý tang tình tang
Ố ố ô tình là em mong tình ì i ///

Bình luận (1)

 1. danmoi

  Lời:

  Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai

  Thấy đôi con chim loan phượng (là) chàng là anh chàng ơi

  Mà này cũng có (a) ăn xoài

  Mà này cũng có (a) ăn xoài tình tình cây (này) để (ê ê) cây

  Lý i i í tang lý tang tình tang

  Ố ố ô tình là em mong tình ì i  Chàng buông vạt áo em ra nay em (í i) ra

  Để em là em đi chợ (là) chàng (là) anh chàng ơi

  Mà nay cũng có a kẻo đà chợ trưa tình tình trưa (này) chợ trưa

  Lý i i í tang lý tang tình tang

  Ố ố ô tình là em mong tình ì i  Chàng buông vạt áo em ra (này) em … (í i) ra

  Để em là em đi chợ (là) chàng (là) anh chàng ơi

  Mà nay cũng có a kẻo đà

  Mà nay cũng có a kẻo đà tình tình trưa (này) chợ trưa

  Lý i i í tang lý tang tình tang

  Ố ố ô tình là em mong tình ì i  Chợ trưa rau sẽ héo đi này sẽ héo đi

  Lấy chi để em nuôi mẹ (là) chàng là anh chàng ơi

  Mà này cũng có a lấy gì

  Mà này cũng có a lấy gì tình tình (này) em nuôi em

  Lý i i í tang lý tang tình tang

  Ố ố ô tình là em mong tình ì i ///