Lý hoài nam
LÝ HOÀI NAM Dân ca Bình Trị ThiênTrình bày: Hoài Thanh.********************Chiều ơ... chiều, chiều ơ... chiều Dắt ớ... bạn, dắt ớ... bạn Ơ đèo qua đèo là đèo qua đèo Chim ớ... kêu, chim ớ... kêu Tình kêu... bên nớÙy. Oả. Chi rứa? Chi rứa? Ức ức con vượn trèo là là trèo con vượn trèo Ni bên ni ơi hỡi con vượn trèo, là ni bên ni.Thương ai... nên tài, nên.. tài là nên ôí í bên là bên tôi í bênBỏ vào, bỏ vào keo tình như kêu tịchỦy, ỏa chi rứa chi. Chi rứa?Nói.. đất mềm là đau không đauƠi hỡi đất mềm là đau không đau...