Lý giao duyên
LÝ GIAO DUYÊNDân ca Bắc Bộ(âm hưởng Quan họ)Trình bày: Minh Thùy&Trung Kiên************************** Trăm khúc ớ sông đổ dồn về một bến i,Anh chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng,Anh đến mà chi đây hỡi nàng nàng ơi,Hỡi nàng nàng ơi, anh chẳng yêu nàng,Anh đến mà chi đây.Đấy với đây không dây mà buộc,Em với anh chàng, em với anh chàng,Chưa chuốc mà sao say hỡi chàng chàng ơi,Hỡi chàng chàng ơi, em với anh chàng,Chưa chuốc mà sao say.Gặp nhau đây í i mời người mà xơi i nước i,Xơi nước xơi trầu, xơi nước xơi trầu,Sau kết mà nhân duyên hỡi nàng nàng ơi,Hỡi nàng nàng ơi, xơi nước xơi trầu,Sau kết mà nhân duyên. Kết nhân duyên i sợ chàng mà lắm lắm iEm sợ lòng chàng, em sợ lòng chàng,Chóng thắm mà mau phai i hỡi chàng chàng ơi,Hỡi chàng chàng ơi, em sợ lòng chàng,Chóng thắm mà mau ớ phai.Thắm í với phai í i nào ai mà có biết i,Cái ngãi đá vàng, cái ngãi đá vàng,Ta quyết mà yêu nhau hỡi nàng nàng ơi,Hỡi chàng chàng ơi, cái ngãi đá vàng,Ta quyết mà yêu … nhau…