Lúng liếngLÚNG LIẾNG
Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày:NSND Thúy Hường
*********************

Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i
mắt í i i người là người lóng ì lánh í ơ ơ
cũng rằng như sao,
là sao í í trên trời là chứ em có a nhớ người
lắm i ì lắm i phú lý tình là đôi người ơi,
là chứ em có a say người
lắm i lắm i phú lý tình là đôi người ơi.
Lúng liếng là lúng ới à liếng ơi í i
miệng í i người cười,
là cười lúng ì liếng í ơ ơ cũng rằng có đôi i,
là đôi í i đồng tiền là chứ em có a với người,
muốn i ì kết i phú lý tình là kết nhân duyên,
là chứ em có a với người,
muốn i ì kết i phú lý tình là kết nhân duyên.

Bình luận (1)

 1. ThanhNguyễn
  LÚNG LIẾNG
  Dân ca Quan họ Bắc Ninh
  Trình bày:NSND Thúy Hường
  *********************

  Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i
  mắt í i i người là người lóng ì lánh í ơ ơ
  cũng rằng như sao,
  là sao í í trên trời là chứ em có a nhớ người
  lắm i ì lắm i phú lý tình là đôi người ơi,
  là chứ em có a say người
  lắm i lắm i phú lý tình là đôi người ơi.
  Lúng liếng là lúng ới à liếng ơi í i
  miệng í i người cười,
  là cười lúng ì liếng í ơ ơ cũng rằng có đôi i,
  là đôi í i đồng tiền là chứ em có a với người,
  muốn i ì kết i phú lý tình là kết nhân duyên,
  là chứ em có a với người,
  muốn i ì kết i phú lý tình là kết nhân duyên.