Gọi đò
GỌI ĐÒ Dân ca Quan họ Bắc Ninh Trình bày: Thúy HườngGọi i í ơ…hự…à…đò….không…i.. thấy….i í ….đò hự…..ư…thưa…này…càng…i..í ơ…chờ..đôi …i..í..ơ..hự…càng…i..ì…đợi..ấy mấy..i càng…a…à chưa…chưa nay…chuyến…đò…thuyền…ai..i..í..Thuyền là thuyền ai i í ơi ì…thuyền ai mà đổ bến i ì.Rằng a..a ru hời..rằng a a ru hời..Một con thuyền đỗ bến mà bên kia sông.. hơ,tang ô là tính tang. hơ..tang là tính ơi…nên em phải..thời em phải nhất tâm nay a em chờ..là ới a là thì chờ..gọi dò không thấy í ơi i ì …đò… là đò… thưa…ơi i ì..Còn là còn không i ới i còn không mà đợi khách .. i i iRằng a a ru hời ..rằng a a ru hời…còn đợi khách lái con thuyền mà sang có ngang.. hơtang ố là tính tang hơ tang ố là tính ơinên em phải thời nhất tâm nay a em chờ…là ới a là thì chờ…Gọi đò…không thấy i ôi i ì đò…là đò…thưa..ơi.i í i …Nhìn là nhìn ra i ối i ì..nhìn ra ngoài bãi biển i ì..rằng a a ru hời…rằng a a ru hời..ngoài bãi biển một con thuyền mà mông có mênh…hơ…tang là tính tang hơ… tang ôi là tính ơinên em phải thời em phải nhất tâm nay a em chờ là ới a là thì chờ…Gọi đò…không thấy i ới i ì đò…là đò…thưa…i í i …