Em là con gái Bắc Ninh

EM LÀ CON GÁI BẮC NINH

Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Trình bày: Thanh Hiếu.

************************

 

Đôi tay nâng lấy cơi giầu ì..
Này  trước mời quý khách,mấy sau à mời đôi í a bên.
Chúng em là con gái thì Bắc í í hi Ninh
Phong thư ớ hơ là thư nhắn nhạn í ơ ớ ơ ơ hơ
Này gửi í ơ ơ ơ hờ hơ người, này tình í ơ ơ ơ hờ hơ nhân.
Tiếng a đồn xa vui nay í đôi người tấn í i hi
đôi i người i tấn có đôi em tần.
Tiếng a đồn xa vui nay í đôi người tấn í i hi
đôi i người i tấn có đôi em tần.
Em lên ớ hơ là lên tỉnh hí Bắc í ơ ớ ơ hơ
này cho í ơ ơ ơ hờ hơ gần ì hì
Này yến í ơ ơ ơ hờ hơ oanh.
Tiếng đồn xa vui nay i ngoài phố í i hi
ngoài i hì phố có a trong thành.
Tiếng đồn xa vui nay i ngoài i hi phố í i hi
ngoài i hì phố có a trong thành.
Chợ Niềm ớ hơ là Niềm chợ Lớn í ơ ơ ớ ơ này dập í ơ ơ ớ ơ dìu.
Này sóng í ơ ơ ờ ớ chơi, ố ô là giai thanh tân thì sánh ai í i.
Sánh với gái có a mĩ miều, ố ố là giai thanh tân
thì sánh gái í i sánh với gái có a mĩ miều,
ố ố là giai thanh tân thì sánh với gái í i
sánh với gái có mấy a mĩ miều
Rủ nhau ớ ơ là nhau đi chơi hội í ơ ơ ớ ơ này chùa í ơ ơ ờ ớ Tiêu.
Này một í ơ ơ ờ ớ ngày,ố ô là mồng ba tháng ba, là đi chơi hội í i.
Đi í i chơi hội có a Phủ Dày, ố ô là mồng ba tháng ba,
là đi chơi hội í i. Đi í i chơi hội có a Phủ Dày.
Vui thời ớ ơ là thời vui vậy í ơ ơ ớ ơ này chẳng í ơ ơ ờ ớ tày i hì

Bằng ở í ơ ơ ơ hờ hơ đây, ố ô tình bằng ái i ân i.
Trăm em xin đợi í ơ ơ nghìn em xin chờ,
ơ là a Hai ơi, ơ là anh Ba ơi, cái chút tình riêng
Trăm em xin đợi í ơ hơ nghìn em xin chờ ới a ới à hà là chờ từ đây i hi.

 

Bình luận (0)