Dọn quán bán hàng

DỌN QUÁN BÁN HÀNG

Lời cổ: Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Trình bày: Khánh Hạ - Vương Trọng
*****************************************


Dọn quán í a cũng có a bán hàng (ì)
Đôi í i em về dọn quán í a cũng có a bán hàng
Để tôi là tôi là khách í ơ cũng có a qua đàng qua đàng ì ì vào chơi .
Ơ ớ ơ đôi ba người ơi là ba bốn người ơi.
Mỗi chốn í ơ cùng rằng mỗi nơi…
Mỗi một người, mỗi chốn í a cùng rằng mỗi nơi
Gặp ơ nhau là nhau ta kết í a cùng rằng làm đôi làm đôi í i vợ chồng
Ơ ớ ơ đôi ba người ơi là ba bốn người ơi…

Người vợ là đôi í i tôi chồng (ì)
Tôi í i ước gì…
Người vợ là đôi í i tôi chồng (ì)

Người bế là bế i a con gái
Cũng có a em bồng em bồng (í ì) con trai.
Ơ ớ ơ đôi ba người ơi là ba bốn người ơi…

Bình luận (0)