Đò đưa
 ĐÒ ĐƯADân ca Quan họ Bắc NinhTrình bày: Quốc Khanh.*************************** Ấy đò là đò ai ư hội hừ, ấy đò là đò ai đò ai mà đi ở i hi i.A á ru hời rằng a há ru hời thời đi ở mà dưới í sông ứ hội ư…Tang ố tình tang, tang ớ tình ơiNên tôi phải thời tôi phải nhất tâm tôi chờ là ối a là thì chờCoi thử ứ xem đò ai hí hi hiẤy lắng mà tai nghe ư hội hừ ấy lặng mà tai nghe lắng tai mà nghe tiếng hát i hí.A ha ha ru hơì rằng a  ha ru hời thời tiếng hát mà cũng hay ư hời hưTang ố tình tang, tang ớ tình ơiNên tôi phải thời tôi phải nhất tâm tôi chờ là ối a là thì chờCoi thử xem đò ai i hi hiẤy đò là đò ai ư hơi hừ ấy đò là đò ai đò ai mà đi ở i hi hiA ha ha ru hời rằng a ha  ru hời thời đi ở mà dưới sông ư hời hưTang ố tình tang, tang ớ tình ơiNên tôi phải thời tôi phải nhất tâm tôi chờ là ối a là thì chờCoi thử ư ứ xem đò ai hí hiẤy lắng mà tai nghe ư hội hừ ấylặng mà tai nghe lắng tai mà nghe tiếng hát i hí.A ha ha ru hơì rằng a ha ru hời thời tiếng hát mà cũng hay ư hời hưTang ố tình tang tang ớ tình ơiNên tôi phải thời tôi phải bước chân xuống đò là ối a a là thì đòQuyết lái i con đò a a sang hí hi hi