Cắp nón đón đò
CẮP NÓN ĐÓN ĐÒ Dân ca Quan họ Bắc Ninh Trình bày: Thúy Hường **********************Cắp cái nón ơ ờ đi nay a a đón đò là duyên bằng là anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ơ tang tình ứ hừ.Rạng ngày ra em cắp cái nón ơ ờ đi nay a a đón đò.Gặp à thầy a lính tình tang bằng em gặp mẹ ới ơi hư rằng là đấy ơi hỡi tình bằng là nỗi này, cũng rằng là chả cho, chả cho em đi nay a a đón đò là hự ư hư hội hừ là hư ứ hự hội hừ.Lạy i mẹ í ơ ờ em nay a a xin chừa là duyên bằng là anh Ba ơi, tình em lính tính ơ ơ ơ tang tình ứ hừ.Em trình là lậy cha, em trình là lậy í mẹ í ơ ờ em nay a a xin chừa.Từ dầy a lính tình tang bằng em chẳng dám ới ơi hư rằng la đấy ơi hỡi tình bằng là nỗi này, cũng rằng là đò đưa thì đò đưa nay a a cùng chàng là hự ư hư hội hừ là hư ứ hự hôi hừ.Lá cỗi í ơ ờ cây nay a a thông vàng là duyên bằng là anh Tư ơi, tình em lính tính ơ ơ ơ tang tình ứ hừ.Cây sơn lâm i lá cỗi í ơ ờ cây nay a a thông vàng.Cây í bao a lính tình tang bằng bao nhiêu lá ới ơi hư rằng la đấy ơi hỡi tình bằng là nỗi này, cũng có a thương chàng, là thương chàng là bấy nhiêu là hự ư hư hội hừ là hư ứ hự hôi hừ.Bác i mẹ í ơ ờ em nay a a nhiều điều là duyên bằng là anh Năm ơi tình em lính tính ơ ơ ơ tang tình ứ hừ.Bởi chưng i bác i mẹ í ơ ờ em nay a a nhiều điều.Cho nên a lính tình tang lòng em mới phải, ới ơi hư rằng là đấy ơi hợi tình bằng là nỗi này, cũng rằng là đăm chiêu thì đăm chiêu nay a a về chàng là hự ư hư hội hừ là hư ứ hự hôi hừ.Thuyền i em i ơ ờ ghé qua nay a em vào là duyên bằng là anh Sáu ơi tình em lính tính ơ ơ ơ tang tình ứ hừ.Em chẳng nói ra à thì. Nhưng ruột em héo ới ờ hư gan nay a a em vàng. nào ai a lính tình tang bằng ai có biết ới ơi hư rằng la đấy ơi hỡi tình bằng là nỗi này, cũng có a đoạn trường, là đoạn trường này cho í chăng là hự ư hư hội hừ là hư ứ hự hôi hừ.(“Đây là bài đối của “Thuyền mở lái chèo”).Lời thơ: Cắp nón đón đòRạng ngày ra em cắp nón đón đò,Gặp thày, gặp mẹ chả cho đi đón đò.Trình cha, lậy mẹ xin chừa,Từ dầy chẳng dám đò đưa cùng chàng.Cây sơn lâm lá cỗi, thông vàng,Cây bao nhiêu lá thương chàng bấy nhiêu.Bởi chưng bác mẹ nhiều điều,Nên em mới phải đăm chiêu về chàng.Em chẳng nói ra, nhưng ruột em héo, gan em vàng.Nào ai có biết đoạn trường cho chăng?