Buôn bấc buôn dầu
BUÔN BẤC BUÔN DẦU Dân ca Quan họ Bắc Ninh Trình bày: Thúy Hường – Quý Tráng *****************************Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu.Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội đầu.Buôn i nhẫn ố là lồng tay.Chứ em sầu về kìa còn như i.Nay có thương nên em phải đi tìm,( mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về i.Sầu về một tiết í ơ giêng ố là tháng giêng.May áo í ơ cũng có a cổ kiềngngười mặc ố là cho ai chứ tôi sầu về kìa còn như i.Nay có thương nên tôi phải đi tìm,mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về.Sầu về một tiết í ơ hai ố là tháng hai.Bông i chửa í ơ cũng có a ra đài người iđã ố là hái hoa chứ em sầu về kìa còn như i.Nay có thương nên em phải đi tìm,mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về.Sầu về một tiết í ơ ba ố là tháng ba.Mưa héo í ơ cũng có a ruộng cànắng i cháy ố là ruộng dưa chứ tôi sầu về kìa còn như i.Nay có thương nên tôi phải đi tìm,mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về.Sầu về một tiết í ơ tư ố là tháng tư.Con mắt í ơ cũng có a lư đừcơm i chẳng ố là buồn ăn chứ em sầu về kìa còn như i.Nay có thương nên em phải đi tìm,mai có nhớ người lại sang chơi. i í a là sầu về.Sầu về một tiết í ơ năm ố là tháng năm.Chưa đặt í ơ cũng có a mình nằmgà i gáy ố là sang canh chứ tôi(em) sầu về kìa còn như i.Nay có thương nên tôi phải đi tìm,mai có nhớ người lại sang chơi. i… í… a… là… sầu… về..Lời thơ:BUÔN BẤC BUÔN DẦUBuôn bấc buôn dầuBuôn nhiễu đội đầu buôn nhẫn lồng tay.Sầu về một tiết tháng giêngMay áo cổ kiềng người mặc cho ai?Sầu về một tiết tháng haiBông chửa ra đài người đã hái hoaSầu về một tiết tháng baMưa héo ruộng cà nắng cháy ruộng dưaSầu về một tiết tháng tưCon mắt lừ đừ cơm chẳng buồn ănSầu về một tiết tháng nămChưa đặt mình nằm gà gáy sang canh!