Bạn Kim Lan.

BẠN KIM LAN

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Khánh Hạ.
***********************


Bạn thì ôi à loan ớ ớ ơi em í i hỡi là, là ư hự rằng ơ ớ ơ ơ như ư hự đấy ơi có mấy em bên hỡi i là, là ới à là này kim ư hự. bạn có là mấy kim ối à là loan ơi ơi này, còn í ơ ơ không i ố song tình là không hay đã í i. Là a mới để ối à rằng đã có nơi i hi i.

Này có i ì ớ lá a nơi song bên cả này a la cả rồi, này đâu í ơ ơ mấy ơ đâu là ư hự ư hư hự là. Như ư có một í i a, này a ố là á a a này, này ư hự rằng ơ ớ ơ như ư hự đấy ơi, có mấy em bên hỡi i là là ới a là này con ư hự, là à có mấy con ối a là chim tiên này nó í ơ ơ kêu ố song tình là kêu ríu rít í i, là à mới để ối à là đó cho nên.

Này cho i ì ớ lá a nên song bên bồi ,này a la bồi hồi.
Này ai ơ ơ mấy ơ ai làm ư hự ư hư hự là, như ư hư đường xa í i a này a ố ô là á a a này, này ư hự rằng ơ ớ ơ ơ như ư hự đấy ơi có mấy em bên hỡi i là, là ới à a này xa ư hự. Đường xa là có xa ối ôi à là xa xôi này nào í ơ ơ ai i ố song tình là ai có biết í i. Là à mới để ối à là biết cho em

Này cho i ì ớ lá em song bên nhớ, này a la nhớ người, tình bằng em i nhớ ai i í í a. Em nhớ í ơ ơ la là đến ai là đến đôi í ba người hỡi là a xung song bên đấy ơi.

Bình luận (2)

 1. ThanhNguyễn

  KIM LAN - Kim: Vàng; Lan: Hoa lan. Trong Kinh Dịch có câu: "Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn câm (kim), đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan”, nghĩa là: Hai người đồng lòng như sự sắc bén có thể cắt đứt được vàng; lời nói đồng tâm, mùi thơm như hoa lan. Chữ Kim lan, là chỉ tình bạn thân thiết, tâm đầu ý hợp quý giá như vàng, thơm tho như hoa lan.

  Kim Lan đường bạn đấy ơi
  Còn không, hay đã đủ đôi Châu Trần.

 2. Lê Văn Phúc
  Lê Văn Phúc
  Dễ yêu quá, ngàn năm.