Bài ca Ấp Bắc

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tác giá Thanh Hải là người soạn lời bài hát này thư Ban biên tập!