Ăn ở trong rừng
ĂN Ở TRONG RỪNGDân ca Quan họ Bắc NinhTrình bày: Lệ Thanh.******************Ăn ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm.iĂn ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi là mãi có trong à rừng là cái chốn í i trong rừng.Chim kêu là ới à à là kêu, con vượn hót i í i rằng ới i hự, ới hự hừ hợi hư la ới hợi hư.Nửa mừng ì là nửa lệ, nửa lo mấy trót xa chân í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự,chân i ố là xa chân em nhỡ bước là bước xuống có mạn à đò, trót xa chân í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự,chân i ố là sa chân em nhỡ bước là bước xuống có mạn à đò.Sông sâu la ới à à là sâu, con sào ngắn i í i rằng ới i hự, ới hự hừ hợi hư la ới hợi hư i,khôn í dò là khôn dò tới í nơi chứ gió hiu hiu í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự, hiu ố là hiu hiucơn gió thổi là hây hẩy lúc a về chiều, gió hiu hiu í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự, hiu ố là hiu hiu cơn gió thổi là hây hẩy lúc a về chiều.Một ư hự đàn là đàn chim, con nhạn trắng í i í ì rằng ới i hự, ới hự hừ hợi hư la ới hời hư, dập ớ dìu là bay lượn trên í non chứ đêm đông sương, ôi hự là hự ối hừ ứ hự, đêm ố là đông sương, tai tôi nghe con vượn nó kia à còn, năn nỉ là đương ứ hự ru con, Tai i í nghe là trên ngàn, tiếng vượn là đương ứ hự ru con.Lời thơ:Ba bốn năm ăn ở trong rừng,Chim kêu, vượn hót, nửa mừng, nửa lo.Trót sa chân bước xuống mạn đò,Sông sâu, sào ngắn khôn dò tới nơi.Hiu hiu gió thổi về chiều,Một đàn nhạn trắng dập dìu trên non.Tai nghe tiếng vượn ru con trên ngàn