Xuống đường

Bản nhạc

XUỐNG ĐƯỜNG

Xuống đường, xuống đường đập tan mọi xích xiềng
Quyết kết đoàn tiến lên giành chính quyền

1-
Miền Nam quê hương ta sống nô lệ trăm năm qua
Nào vùng lên thanh niên ơi đất nước gọi vang nơi nơi
Cùng tiền phong quyết võ trang
Ta lên đường tranh giành cuộc sống
Cầm tầm vông, cầm gạch đá
Dù phải hy sinh ta nào sá
Giành lấy chính quyền về tay nhân dân

2-
Ngàn năm nhân dân ta quyết bảo vệ non sông xưa
Bạch Đằng giang dương oai linh, chiến thắng Điện Biên quang vinh
Saigon, Huế có thấy chăng
Sôi căm thù máu kêu trả máu
Cùng toàn dân diệt giặc Mỹ
Dù đạn bom ta không sờn chí
Giành lấy chính quyền về tay nhân dân

3-
Ngoại ô ai nghe chăng súng vang dậy vây xâm lăng
Bọn giặc thua đang rên la, khắp phố phường ta xông ra
Lựu đạn cay, mũi lưỡi lê ngăn sao được những người vì nước
Một người rơi, mười người tiến
Ngàn triệu thanh niên đang vượt lên
Giành lấy chính quyền về tay nhân dân

Bình luận (0)