Xuống đường
Xuống đường, xuống đường đập tan mọi xích xiềng,Quyết kết đoàn tiến lên giành chính quyền.1-Miền Nam quê hương ta sống nô lệ trăm năm qua,Nào vùng lên thanh niên ơi đất nước gọi vang nơi nơi.Cùng tiền phong quyết võ trang,Ta lên đường tranh giành cuộc sống,Cầm tầm vông, cầm gạch đá,Dù phải hy sinh ta nào sá,Giành lấy chính quyền về tay nhân dân.2-Ngàn năm nhân dân ta quyết bảo vệ non sông xưa,Bạch Đằng giang dương oai linh, chiến thắng Điện Biên quang vinh,Sài Gòn, Huế có thấy chăng,Sôi căm thù máu kêu trả máu,Cùng toàn dân diệt giặc Mĩ,Dù đạn bom ta không sờn chí,Giành lấy chính quyền về tay nhân dân.3-Ngoại ô ai nghe chăng súng vang dậy vây xâm lăng,Bọn giặc thua đang rên la, khắp phố phường ta xông ra,Lựu đạn cay, mũi lưỡi lê ngăn sao được những người vì nước,Một người rơi, mười người tiến,Ngàn triệu thanh niên đang vượt lên,Giành lấy chính quyền về tay nhân dân.