Vui thép ra lò

VUI THÉP RA LÒ

Ơ bạn hỡi!
Lòng ta hôm nay sao vui quá!
Ta vào ca, lò ta hôm nay đang ra thép.
Trong ánh sáng lửa đang reo,
Cao ánh mắt nhìn theo ra công nhân ta (a) phơi phới
Như ánh lửa sáng ngời niềm tin,
Như trăm ngàn núi, Thái Nguyên vùng thép
Từ hai mươi năm ta xây đăp,  (…)
Bàn tay công nhân như gang thép.
Ha…. thép đã ra, ha… thép đã ra, thép đã ra lò.
Ta vui khi ánh sáng bừng lên.
Lòng ta hôm nay sao vui quá!
Ha… thép đã ra, ha…. thép đã ra,
Mừng tấn thép ta ra,
Nguồn suối thép ta ca,
Luồng ánh thép ta ra,
Sáng thêm một đất nước bao la.
Lòng ta hôm nay sao vui quá,
Cùng nhau ta vang lên câu ca.
Lòng ta hôm nay sao vui quá
Cùng nhau ta vang lên câu ca.
(KẾT) Cùng nhau ta vang lên câu ca.Bình luận (1)

  1. Nguyên
    Bài này hay đấy!