Tin vui toàn thắng

              TIN VUI TOÀN THẮNG

(Ảnh minh họa: bức tranh khắc gỗ của Trường Chăm).

Tin về đây, tin về đây, tin vui khắp nước non nhà
Tin về đây, tin về đây, tin vui chiến thắng vang xa
Tin mừng thắng trận, tin vui khắp nước non ta
Tin vui thắng trận, tin vui chiến thắng vang xa.
Tin về đây, tin về đây, tin vui khắp nước non nhà
Tin về đây, tin về đây, tin vui chiến thắng vang xa
Tin mừng thắng trận, tin vui khắp nước non ta
Tin vui thắng trận, tin vui chiến thắng vang xa.

Xuân này, Xuân này (là) hơn hẳn mấy Xuân qua
Thắng trận, thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam-Bắc thiđua (cùngnhau), Nam-Bắc thi đua (cùng) đánh tan quân giặc Mỹ
Tiến lên, (cùng) tiến lên toàn thắng ắt về ta.

Tin về đây, tin về đây, tin vui khắp nước non nhà
Tin về đây, tin về đây, tin vui chiến thắng vang xa
Tin mừng thắng trận, tin vui khắp nước non ta
Tin vui thắng trận, tin vui chiến thắng vang xa.
Tin vui thắng trận, tin vui chiến thắng vang xa.
Tin vui thắng trận, tin vui chiến thắng vang xa...

Bình luận (0)