Nông dân vươn mình

NÔNG DÂN VƯƠN MÌNH(1953)Vùng lên! nông dân, bước theo lá cờ cách mạng!
Từ lâu, ta nung nấu nỗi oán hờn,
Vừng hồng lên, nông dân ta đến ngày
Vùng lên đấu tranh đập tan bất công này.
Từ ngày năm qua, con nối cha kéo cày đất người,
Địa chủ thu tớ, tranh bát cơm manh áo
Tiến lên! Nông dân vươn mình!
Quyết phá tan nỗi bất bình! Nào!
Muôn dân cày chung tâm chí, sẽ đúc thành sức quật cường.
Dưới bóng cờ Đảng lao động sáng soi đường chúng ta đi
Trong căm hờn, trong tranh đấu, ta tôi luyện sức diệt thù;
Phá nát tan gông nô lệ, áo cơm ta về ta.

2)
Đời ta đau thương nên ta có ngàn sức mạnh,
Chủ nhân nơi thôn xóm, giữ lúa vàng.
Giặc thù cấu kết với phong kiến thù.
Vùng lên đấu tranh đập tan hết âm mưu!
Lòng nào nguôi căm quân dã man gây đời thống khổ,
Hận thù sôi bao năm chúng ta còn nhớ.
Tiến lên! Nông dân vươn mình!
Quyết phá tan nỗi bất bình! Nào!
Chung tay liềm, chung tay búa,
Chúng ta là sức bạt ngàn.
Tiến bước theo gót Bác Hồ,
Đắp xây đường sáng tương lai..
Đây lúa vàng, đây bom súng, gánh ra tiền tiến diệt thù;
Đất nước mong, thế giới chờ, sức nông dân Việt Nam.


Bình luận (0)