Người ở đừng về

NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ

Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Trình bày: Thúy Cải – Quang Vinh. Tốp ca Đoàn QH Bắc Ninh

*********************************************

 

Em về em vẫn (í i ì í i í i i)Này có mấy khóc ớ ơ nay ớ a  khóc thầm,
Đôi (ì í a a) bên là đôi bên vạt áo,
Mà này cũng có (a) ướt đầm, ướt đầm như mưa,
Người ơi người ở em về.

 
Người về tôi dặn (í i ì í i í i i)Này có ơ mấy người nay ớ ơ có nhời này
Là sông (ì í a a) sâu là sâu song bên chớ lội,
Mà này cũng có (a) đò đầy, đò đầy người chớ qua,
Người ơi người ở đừng về.

,
Em về em vẫn (í i ì í i í i i)Nay có ơ mấy trông a nay ớ ơ trông theo,
Là trông (ì í a a) nước i  bây giờ như nước chảy,
Mà này cũng có a trông bèo, trông bèo là bèo trôi.
Người ơi người ở em về.

 

Người về tôi dặn (í i ì í i í i i)Này có ơ mấy người nay ớ ơ người rằng
Là đâu (ì í a a) hơn là hơn song đôi người kết,
Mà này rằng có (a) đâu bằng, đâu bằng người đợi chúng em,
Người ơi người ở đừng về.

Bình luận (0)