Mái chèo thiên thu

MÁI CHÈO THIÊN THU


Ngược dòng sông Lam
Mái chèo bàng hoàng
Nước trời như thế như lụa
Hoan Châu ngày ấy
Ngược dòng sông Lam
Để biết răng là trong là đục
Biết răng là sâu hay cạn, là mờ hay tỏ
Sông Lam, sông Lam hỡi sông Lam
Chảy từ đâu ơi dòng nước biếc
Nguồn mạch nông khi thiên tụ về
Tạ lỗi dòng xưa tìm vần thơ củ
Gặp vách trời cao tới.

Sông Lam, sông Lam hỡi sông Lam
Một trời sao đôi bờ nước biếc
Vằng vặc soi khắp núi sông lồng lộng
Và ngược dòng xưa
Gột sạch bùn nhơ
Qua mái chèo thiên thu
Ôi địa linh nhân kiệt là đây.

Ngược dòng sông Lam
Mái chèo bàng hoàng
Nước trời như thế như lụa
Hoan Châu ngày ấy
Ngược dòng sông Lam
Để biết răng là trong là đục
Biết răng là sâu hay cạn, là mờ hay tỏ
Sông Lam, sông Lam hỡi sông Lam
Chảy từ đâu ơi dòng nước biếc
Nguồn mạch nông khi thiên tụ về
Tạ lỗi dòng xưa tìm vần thơ củ
Gặp vách trời cao tới.

Sông Lam, sông Lam hỡi sông Lam
Một trời sao đôi bờ nước biếc
Vặc vặc soi khắp núi sông lồng lộng
Và ngược dòng xưa
Gột sạch bùn nhơ
Qua mái chèo thiên thu.

Sông Lam, sông Lam hỡi sông Lam
Một trời sao đôi bờ nước biếc
Vặc vặc soi khắp núi sông lồng lộng
Và ngược dòng xưa
Gột sạch bùn nhơ
Qua mái chèo thiên thu
Xin cúi đầu, cúi đầu trước sông...Lam...

Bình luận (0)