Đường đi không khó

Đóng góp: ThanhNguyễn
ĐƯỜNG ĐI KHÔNG KHÓ

Sáng tác: Nguyễn Bá Học
Trình bày: Tốp ca nam.


Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.
Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
Nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.

Anh em ta ơi! Đường trường còn dài,
Còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó.
Kiên gan, kiên gan, anh em ta ơi!
Cố tâm vượt qua...

Bình luận (0)