Du kích Long Châu

DU KÍCH LONG CHÂU

Núi sông Long Châu quê ta
Giặc Tây gian ác cướp phá
Lòng dân xiết bao căm hờn
Gái trai tham gia dân quân
Võ trang súng gươm đầy mác
Ra sức giết tây trừ gian
Khắp nơi tiếng tăm vang lừng du kích Long Châu.
Đồng bào ta đồng tâm giết sạch sài lang
Làm hoảng kinh bao kẻ xâm hại xóm làng
Núi sông Long Châu quê ta
Đồng xanh ôm lấy núi biếc
Đoàn du kích quân oai hùng
Đánh cho lũ tây tham lam
Mấy phen thất kinh hồn phách
Ba Trũng chiến công còn ghi
Biết bao chiến công huy hoàng du kích Long Châu
Đồng bào ta đồng tâm giết sạch sài lang
Làm hoảng kinh bao kẻ xâm hại xóm làng

Bình luận (0)