Cô gái vót chông
CÔ GÁI VÓT CHÔNGNhư bao cô gái ở trên non, cô gái sông Ba đầu búi tóc thonTay vót chông miệng hát không nghỉ.Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở Tây nguyên.Ai nhanh tay vót bằng tay emChim hót không hay bằng tiếng hát emMỗi mũi chông nhọn sắc căm thùXiên thây quân cướp nào vô đâyXiên thây quân cướp nào vô đây.Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beoEm không ngừng tay vót chông rông rẫyNhưng mai đây giặc chạy rồi Tre rừng ta làm nhà làm chòi cao.Ê... chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh.Em còn vót chông nhiều rông rẫyÊ... quân xâm lăng gian ác bay muốn vào Mũi chông sẵn sàng đây Chờ bọn bay diệt bọn bay!...