Cây chông tre

Đóng góp: Lão Nông

Bản nhạc

CÂY CHÔNG TRE


Cây chông là cây chông tre là cây chông tre
Rõ ràng đây nè máu giặc còn loang
Còn loang máu giặc hôm qua vào đây cướp phá quê ta
Vừa lùi vừa khóc vừa la mà về
A… là trận giết giặc hôm qua
Vào đây cướp phá quê ta

Này a bỏ xác hơn vài chục tên, này anh em ơi
Này anh em ơi !
Chông dài ta cắm hầm sâu này
Quân thù rơi xuống đừng mong về
Chông này ta cắm bờ tre xanh
Phen này cho chúng biết rành là chông tre
Này anh em ơi !
Mỹ còn hống hách vào đây càn
Quen trò cướp phá mà ngang tàng
Bao thằng rơi xuống đều nhăn răng
Cả thầy lẫn tớ ôi a mà chông tre
A hay là hay chông là chông tre
Xây làng chiến đấu
Chông dài chông ngắn chông cắm ngàn nơi
Chông chĩa lên trời chông cắm hầm sâu
A hay là hay chông là chông tre
Xây làng chiến đấu
Chông gài khắp lối, chông cắm từng khu
Chông diệt quân thù bảo vệ làng quê

Bảo vệ làng quê. A là cây chông tre

Bình luận (0)